Žijeme pro Hradiště, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má sídlo v Mnichově Hradišti, 1. máje 232, PSČ 295 01. Anglický ekvivalent jména spolku: We live for Hradiště.

Čl. II

Účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování na podporu komunitně-kulturního života města Mnichovo Hradiště, podpora zapojování občanů do veřejného dění a samosprávy a zastřešení pro proaktivní občany Mnichovohradišťska za účelem společného prezentování názorů.

Čl. III

Základní cíle spolku

Spolek vyvíjí hlavní činnost pro:

 1. podporu komunitně-kulturního života,
 2. podporu školských a kulturních zařízení v Mnichově Hradišti,
 3. podporu volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele města všech věkových kategorií, specifický důraz bude kladen na práci s mládeží a seniory,
 4. zapojování občanů do veřejného dění a samosprávy,
 5. zastřešení pro proaktivní občany Mnichovohradišťska,
 6. hájení zájmů obyvatel,
 7. dodržování práv a povinností, které mají zajistit nerušený život obyvatel Mnichova Hradiště,
 8. dostupnost služeb a dalších podnikatelských aktivit, které respektují potřeby obyvatel Mnichova Hradiště a přispívají k sociálně-ekonomickému rozvoji,
 9. posílení občanského dohledu a kontroly nad hospodařením města,
 10. ochranu přírody a krajiny a udržitelný rozvoj území města,
 11. ochrana genia loci památkové zóny,
 12. efektivní řešení používání dopravy a systém parkování,
 13. ochrana práv spotřebitelů,
 14. praktickou spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 15. zapojení dobrovolníků a podporu dobrovolnictví,
 16. rozvoj a podporu participace ve společnosti.

 

Čl. IV

Základní činnosti spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. II, co by společného zájmu jeho členů. K dosažení výše uvedených cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnost:

 • podpora nekomerčních projektů,
 • vzdělávací, přednášková a publikační činnost,
 • organizování výstav, kulturních a společenských akcí,
 • organizování seminářů, exkurzí a sportovních akcí,
 • organizování kampaní a peticí,
 • poradenská činnost,
 • účast ve správních a jiných řízeních,
 • organizování dobročinných akcí a sbírek,
 • propagace aktivit spolku,
 • vytváření podmínek pro aktivní, hodnotné a smysluplné trávení volného času obyvatel,
 • nacházení a využívání nových příležitostí pro potkávání sousedů,
 • zprostředkování informací o aktivitách a příležitostech pro veřejnost.

 

Čl. V

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v Mnichově Hradišti nebo okolí (členská schůze může rozhodnout o udělení členství osobě mladší 18 let), která souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, telefon a e-mailovou adresu.

 

 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy výboru spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 2. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí,

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. ustanovující schůze,
 3. výbor.

 

Čl. VII

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. navrhuje a schvaluje případné změny stanov,
  2. volí výbor a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  9. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním, nedohodnou-li se jinak. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku a dvě třetiny členů výboru. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VIII

Ustanovující schůze

 1. Ustanovující schůzi tvoří členové spolku, kteří byli účastni první členské schůze.
 2. Ustanovující schůze volí a jmenuje první členy těch orgánů, které podle zákona a stanov zvolit má. Následně přechází tato pravomoc na členskou schůzi.

 

Čl. IX

Výbor

 1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o stanovách, o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 2. Výbor je tvořen předsedou a 2 místopředsedy, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu 3 let. Své funkce se ujímají den následující po dni volby.
 3. Výbor je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII odst. 3 těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 

Čl. X

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost spolek získává zejména z darů, grantů, příjmů ze svých činností či z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky budou využívány pouze pro účely spolku ve smyslu těchto stanov a zákona č. 89/2012 Sb.

 

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z důvodů stanovených zákonem.
 2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

                                                   Čl. XII     

Závěrečná ustanovení

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v sídle spolku a v případech, kdy stanovy danou věc podrobněji neupravují, se výše zmíněné řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

 

V Mnichově Hradišti dne 22. 10. 2017.

Zapsala:                                        Ověřila:

Pavel Břicháček                        Nikola Knoblochová                            Ota Tomáš