Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám předložit náš program, se kterým se chceme ucházet o Vaše hlasy při volbách do obecního zastupitelstva. Nám se v Hradišti líbí, a i proto se chceme aktivně podílet na dalším směřování našeho města a místních částí. Nechceme jen měnit a zpochybňovat, co a jak se v minulosti udělalo, nechceme nabízet nedosažitelné, ale chceme se zaměřit na budoucnost a pozitivní změny. Věříme, že naše různorodé osobní i profesní zkušenosti můžeme zúročit v práci ve prospěch Vás i Mnichova Hradiště. Nabízíme Vám své nápady i elán a jsme připraveni přijmout odpovědnost za budoucnost našeho města. Chceme, abychom všichni byli hrdí na to, že žijeme v Mnichově Hradišti.

My žijeme pro Hradiště. A co Vy?
Sdružení nezávislých kandidátů ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ

 

12 ZMĚN PRO HRADIŠTĚ

1. Náměstí, na které jsme hrdí, kam chodíme rádi
Chceme, aby náměstí bylo živým centrem města, reprezentujícím celé Hradiště, a proto:

 • Vyhlásíme architektonickou soutěž, která by komplexně vyřešila celkovou podobu náměstí včetně dopravy, pěších zón a parkování. Po důkladné veřejné diskusi s občany budeme usilovat o získání dotací na realizaci vybraného návrhu.
 • Budeme usilovat o návrat muzea na náměstí a rekonstrukci současné budovy Klubu.

 

2. Zelené a čisté město
Chceme zelené a kvetoucí město, kde se cítíme příjemně, a proto:

 • Společně s občany a odborníky vytvoříme koncepci městské zeleně a rozmístění laviček a dalšího městského mobiliáře.
 • Zasadíme se o zlepšení péče o plovárnu Na Kamínkách u Jizery, vytvoříme zde místa pro grilování a zajistíme bezpečnější vstupy do řeky.
 • Budeme pokračovat v zabezpečování dětských hřišť a dbát na jejich čistotu.
 • Podpoříme vznik komunitní zahrady v blízkosti centra.
 • Chceme zajistit pořádek kolem sběrných kontejnerů a postupně zřizovat kontejnery zapuštěné v zemi.
 • Zasadíme se o znovuoživení prostoru bývalého letního kina, návrh úprav vytvoříme po konzultaci s občany.

 

3. Co není tajné, musí být veřejné a jednoduše dostupné
Jsme pro transparentní rozhodování zastupitelstva a orgánů města, a proto:

 • Všechny smlouvy, faktury a výdeje města nad částku 10 000,- Kč zveřejníme.
 • Prosadíme zavedení transparentního bankovního účtu města.
 • Vytvoříme online přístupný rozpočet města, aby měl každý občan městské výdaje pod kontrolou.
 • Na webu města budeme zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva i to, jak zastupitelé hlasovali.
 • Zrušíme fond starosty, protože se nejedná o finance starosty, ale občanů. Finance z fondu se budou transparentně rozdělovat.
 • S občany budeme komunikovat na pravidelných veřejných setkáních i prostřednictvím sociálních sítí.

 

4. Investice s rozumem a s nasloucháním potřeb občanů
Chceme Hradiště s dlouhodobou a reálnou vizí rozvoje města, založenou na respektování potřeb jeho občanů, a proto:

 • Vytvoříme spolu s vámi vizi MH 2025, která bude udávat směr rozvoje našeho města.
 • Prosadíme provedení auditu městského majetku a na jeho základě chceme zefektivnit jeho využívání.
 • Zasadíme se o efektivní a profesionálně vedený městský úřad.
 • Budeme usilovat o dotace, které se využijí smysluplně a v souladu s rozvojovou vizí.
 • Vytvoříme seznam priorit pro opravy chodníků a veřejných komunikací.

 

5 . Místní části jako rovnocenná část města
Nastavíme pravidelnou komunikaci s osadními výbory a budeme podporovat jejich fungování, a proto:

 • Zavedeme pravidelná setkání starosty s občany v místních částech.
 • Podpoříme vytvoření programu rozvoje místních částí.
 • Vytvoříme koncepci několikaletého finančního výhledu jednotlivých místních částí.
 • Navrhujeme zavést volby do osadních výborů, a tím jim zajistit dostatečnou vážnost.

 

6. Město pro mládež a rodiny
Chceme, aby mladí a rodiny měli v Mnichově Hradišti potřebné zázemí a neodcházeli z města, a proto:

 • Budeme podporovat fungování mateřského centra a zavedení nultého ročníku v základních školách.
 • Budeme usilovat o dotační podporu pro rozšíření současných školek.
 • Chceme získat prostředky na rekonstrukci sálu 2.ZŠ, aby sál mohl být používán pro nejrůznější kulturní akce.
 • Jsme pro zvýšení spolupráce a integrace všech vzdělávacích zařízení na území města.
 • Chceme konstruktivně řešit problémové jevy týkající se mládeže, zejména omezit dostupnost alkoholu a dalších drog pro nezletilé zapojením neziskových organizací.

 

7. Město, které kulturně žije
Chceme zkvalitnit nabídku jak profesionání tak amatérské kultury, a proto:

 • Navrhujeme současný Klub s.r.o. proměnit na příspěvkovou organizaci města, která bude moci čerpat dotace.
 • Jsme pro jednotný systém prezentace kulturních akcí pořádaných kinem, klubem, knihovnou, muzeem, ZUŠ a spolky i jejich vzájemnou spolupráci.
 • Zasadíme se o zřízení bezbariérového vstupu do knihovny.

 

8. Město ohleduplné, pomáhající potřebným
Chceme, aby senioři a osoby s handicapem měli ve svém městě oporu, a proto:

 • Jsme pro férovou podporu poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pomůžeme rozvoji poradenských, preventivních a odlehčovacích služeb pro občany.
 • Zamezíme prodeji služeb a různého zboží podomními obchodníky.

 

9. Sportoviště pro všechny
Jsme pro efektivní využívání existujících sportovišť a jejich postupné a realistické rozšiřování, a proto:

 • Navrhujeme vytvoření ucelené koncepce sportu a využití volného času.
 • Podpoříme zaměření investic na vytvoření kvalitního atletického zázemí v areálu 2. ZŠ.
 • Chceme spravedlivou podporu pro všechny sportovní spolky, dotace chceme rozdělovat formou grantů podle jasných kritérií.
 • Prosadíme provedení auditu pro komplexnější využití haly BIOS a zvažíme možnost její modernizace.

 

10. Bezpečné město
Jsme pro město, kde se lidé cítí bezpečně, a proto:

 • Na frekventovaných místech podpoříme rozvoj fungujícího kamerového systému.
 • Chceme významně zkvalitnit práci městské policie.
 • Budeme usilovat o zklidnění tranzitní nákladní dopravy jejím odkloněním na dálnici.
 • Vytvoříme podmínky pro použití kola jako městského dopravního prostředku. Jsme pro propojení města cyklostezkami s Bakovem a Kněžmostem i urychlení výstavby cyklostezky Greenway Jizera.
 • Chceme vybudovat bezpečnou pěší komunikaci mezi městem a areálem Vostrov.

 

11. Město spolupracující s firmami na rozvoji
Chceme město, které udržuje dlouhodobý odpovědný vztah s místními firmami, a proto:

 • Jsme pro upřednostnění firem, pokud zaměstnávají místní obyvatele, v zakázkách malého rozsahu.
 • Nabídneme zástupcům firem pravidelná setkání s cílem řešit vzájemné požadavky.
 • Jsme pro výběrová řízení, která budou přehledně dostupná na internetu.
 • Chceme bránit možnému neúnosnému provozu letiště.
 • Budeme usilovat o vyřešení přístupové komunikace v průmyslové zóně za kolejemi.

 

12. Mnichovo Hradiště skutečnou branou do Českého ráje
Jsme pro vytvoření jasně promyšlené strategie turistického ruchu, která zvýší návštěvnost města, a proto:

 • Prosadíme podstatné zlepšení práce infocentra.
 • Budeme usilovat o jednotný a obsahově kvalitní informační systém pro návštěvníky včetně široké nabídky tištěných propagačních materiálů.
 • Podpoříme obnovu naučných stezek v okolí města i vznik nových turistických cest, včetně jejich doplnění informačními tabulemi.
 • Budeme podporovat myšlenku vytvoření muzea LIAZu.
 • Budeme prosazovat zlepšení stavu turistického zázemí v okolí Drábských světniček.